Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

"Prevođenje" falsifikovanih dokumenata

Što bi se reklo, raznih ljudi ima. Mada nije mi jasno kako neko dođe na ideju da nešto falsifikuje (i to uglavnom poprilično loše, nemušto i lako uočljivo) i ima obraza da donese na prevođenje kod sudskog prevodioca. Valjda se vode onim motom: Cilj ne bira sredstva ili APP (ako prođe, prođe). Ali izgleda da nisu upoznati ni sa Krivičnim zakonikom.

Primer iz prakse

Došao mi je klijent, u žurbi, da mu se prevede dokument pošto je te noći putovao u inostranstvo. U pitanju je bila neka punomoć, nisam se udubljivao u sadržinu, već mi je za oko zapala forma dokumenta:

1. Dokument odštampan na štampaču

2. Pečat javnog beležnika kopiran (u boji)

3. Kucaćom mašinom dokucane reči Javni beležnik i neki potpis

4. Potpis nekog davaoca punomoći

5. Na poleđini kopiran (u boji) apostil kojim se potvrđuje potpis davaoca punomoći koji je iranski državljanin sa prebivalištem u Čačku, a apostil iz Novog Sada?!?

Ja sam rekao da mogu samo da prijavim ovaj dokument kao falsifikat policiji, na čega mu je kolega, koji je bio u pratnji, rekao: Vidiš da su te prešli. (da budem iskren ko je tu koga prešao ili želeo da pređe nisam utvrđivao :-).

Šta kaže Krivični zakon

Falsifikovanje isprave

Član 355.

(1) Ko napravi lažnu ili preinači pravu ispravu u nameri da se takva isprava upotrebi kao prava ili ko lažnu ili preinačenu ispravu upotrebi kao pravu ili je nabavi radi upotrebe, kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno u pogledu javne isprave, testamenta, menice, čeka, javne ili službene knjige ili druge knjige koja se mora voditi na osnovu zakona, učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do pet godina.

(3) Za pokušaj dela iz stava 1. ovog člana kazniće se.

Falsifikovanje službene isprave.

Član 357.

(1) Službeno lice koje u službenu ispravu, knjigu ili spis unese neistinite podatke ili ne unese važan podatak ili svojim potpisom, odnosno službenim pečatom overi službenu ispravu, knjigu ili spis sa neistinitom sadržinom ili koje svojim potpisom, odnosno službenim pečatom omogući pravljenje službene isprave, knjige ili spisa sa neistinitom sadržinom, kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.

(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i službeno lice koje neistinitu službenu ispravu, knjigu ili spis upotrebi u službi kao da su istiniti ili koje službenu ispravu, knjigu ili spis uništi, prikrije, u većoj meri ošteti ili na drugi način učini neupotrebljivom.

(3) Odgovorno lice u preduzeću, ustanovi ili drugom subjektu koje učini delo iz st. 1. i 2. ovog člana kazniće se kaznom propisanom za to delo.

Navođenje na overavanje neistinitog sadržaja

Član 358.

(1) Ko dovođenjem u zabludu navede nadležni organ da u javnoj ispravi, zapisniku ili knjizi overi štogod neistinito što može da služi kao dokaz u pravnom saobraćaju, kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.

(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko ovakvu ispravu, zapisnik ili knjigu upotrebi iako zna da su neistiniti.

Pa sad vi izvolte falsifikovati do mile volje

Poslednja linija odbrana

Naravno bilo je još primera i pokušaja koji su se, bar kod mene, neslavno završili ljudi su slali dokumente imejlom, gde se jasno videlo da su prepravljali podatke u nekom programu za obradu slika, ili su skenirali zvanične pečate pa ubacivali na neki dokument pa štampali sa idejom da proture kao original.

Ispada da smo mi sudski prevodioci poslednja linija odbrane u tim slučajevima. FALSIFIKATI STOP!

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.