Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Prevođenje stručnih i akademskih naziva na engleski jezik

Daleko od toga da je naš obrazovni sistem usklađen sa sistemima obrazovanja u inostranstvu, posebno to nije bio slučaj ranije. U poslednjih nekoliko godina počinjemo polako da se približavamo, ali još uvek je pred nama dug put. Da ne ulazim dalje u razmatranje tog problema, usredsrediću se samo na praktičnu stranu stručne i akademske nazive na diplomama sa fakulteta i njihovim prevođenjem na engleski jezik.

Često ljudi pobrkaju, u želji da što pre reše svoj problem, pa od sudskih prevodilaca traže da njihovo zvanje, u prevodu, izjednače sa zvanjem koje bi trebalo da korespondira u nekoj stranoj zemlji. Sudski prevodilac nije agencija za nostrifikaciju i ne može da prevodi zvanja kako je neko zamislio sudski prevodilac mora izvršiti prevod apsolutno u skladu sa originalom na srpskom jeziku.

Zbog svega ovoga su se u ranijem periodu javljali problemi u vezi sa prevodom diploma i prateće dokumentacije (dodataka diplomi, uverenja o diplomiranju, uverenja o položenim ispitima, itd.). Sudski tumač ne može samostalno da odlučuje i boduje (nostrifikuje) stečeno zvanje bilo bi apsolutno neodgovorno da se tako jedna bitna stvar ostavlja prevodiocu ili klijentu na volju. Da bi se utvrdilo akademsko zvanje mora se izvršiti proces nostrifikacije u državi u kojoj se prilaže data diploma.

Neki fakulteti su izdavali dodatna uverenja gde se jasno navodilo kako treba da se tumači dato zvanje, odnosno čemu je ekvivalentno i to je donekle bilo rešenje za ovaj problem.

Ministarstvo prosvete Republike Srbije je nedavno donelo izmene Zakona o visokom obrazovanju i članom 110 razrešilo ovaj problem (bar što se tiče prevođenja) u nastavku se nalazi čitav član, a pažnju obratite na poslednji stav.

Stručni, akademski i naučni nazivi

Član 110

Lice koje završi osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje tri godine stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvoga stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

Lice koje završi osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine stiče stručni naziv "diplomirani" sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

Lice koje završi osnovne strukovne studije stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvoga stepena strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti.

Lice koje završi specijalističke akademske studije stiče stručni naziv specijalista sa naznakom zvanja drugog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

Lice koje završi specijalističke strukovne studije stiče stručni naziv specijalista sa naznakom zvanja prvog stepena strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti.

Lice koje završi master akademske studije stiče akademski naziv master sa naznakom zvanja drugog stepena master akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

Lice koje završi master strukovne studije stiče stručni naziv strukovni master sa naznakom zvanja drugog stepena master strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti.

Lice koje završi doktorske, odnosno akademske studije trećeg stepena, stiče naučni naziv doktor nauka, odnosno doktor umetnosti, sa naznakom polja, odnosno oblasti.

Listu zvanja iz odgovarajućih oblasti i skraćenice stručnih, akademskih, naučnih i umetničkih naziva utvrđuje Nacionalni savet, na predlog Konferencije univerziteta, odnosno Konferencije akademija i visokih škola.

Skraćenica stručnog naziva i akademskog naziva master navodi se iza imena i prezimena, a skraćenica akademskog naziva magistar nauka, odnosno magistar umetnosti i naučnog naziva doktor nauka, odnosno umetničkog naziva doktor umetnosti ispred imena i prezimena.

U međunarodnom prometu i u diplomi na engleskom jeziku naziv koji je steklo lice iz stava 1. ovog člana je bachelor, naziv koji je steklo lice iz stava 2. ovog člana je bachelor with honors, naziv koji je steklo lice iz stava 3. ovog člana je bachelor (appl.), naziv koje je steklo lice iz stava 6. ovog člana je master, naziv koje je steklo lice iz stava 7. ovog člana je master (appl.), a naziv koje je steklo lice iz stava 8. ovog člana je Ph.D., odnosno D.A., odnosno odgovarajući naziv na jeziku na koji se diploma prevodi.

Igor Ivkov, sudski tumač za engleski jezik u Novom Sadu prevodi sve dokumente u skladu sa visokim standardima za prevođenje. Budite sigurni da će vaši dokumenti sa fakulteta biti pažljivo prevedeni na engleski jezik, a nakon toga prevod će biti detaljno proveren i usklađen.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.