Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Kada NE treba nikakva overa (legalizacija) - da i to postoji

Verovali ili ne, u nekim slučajevima, odnosno za neke zemlje nije potrebna legalizacija dokumenata niti potvrda Apostille. Da i to čudo je moguće u birokratiji.

To je moguće u sledećim slučajevima:

a) Kada između Srbije i države, u kojoj će se upotrebiti dokument, postoji potvrđen međunarodni ugovor o oslobađanju određenih javnih isprava od bilo kakve legalizacije.

Država sa kojima Srbija ima potvrđene bilateralne ugovore o međusobnom oslobađanju javnih isprava od legalizacije su Alžir, Austrija, Belgija, Belorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Grčka, Irak, Italija, Kipar, Libija, Mađarska, Makedonija, Mongolija, Poljska, Rumunija, Rusija, Slovačka, Ukrajina, Francuska, Hrvatska, Crna Gora, Češka, Slovenija, a spisak sa detaljnim objašnjenjima za svaku državu možete videti OVDE.

b) Kada su dokumenti izdati u Srbiji, po osnovu faktičke uzajamnosti, ne podležu legalizaciji za upotrebu u nekoj državi, kao i isprave te države za upotrebu u Srbiji (prostim jezikom rečeno: ako oni priznaju takve dokumente, onda ćemo i mi),

c) Kada organ države pred kojim će se upotrebiti dokument izdat u Srbiji ne zahteva legalizaciju;

d) Kada legalizacija nije moguća zbog prirode, karaktera, ili tipa javne isprave, (putne isprave, lične karte i sl.), kao i kada se dokumenti odnose na komercijalne, spoljnotrgovinske ili carinske poslove, odnosno, prate robu, pri izvozu i uvozu, a izdaju ih, ili overavaju, nadležna privredna komora, ili carinski organi (carinske deklaracije, fakture, uverenja o carinskom nadzoru, poreklu robe, direktnoj pošiljci, krajnjem korisniku i sl.).


Kada se vrši overa (legalizacija) prevoda

Da bi dokument iz jedne države mogao biti upotrebljena u drugoj državi, u kojoj se govori strani jezik, potrebno je da bude preveden na taj jezik. Prevod se može uraditi u Srbiji, ili u državi u kojoj će biti upotrebljen. Prevod dokuementa je prateća isprava i važi samo uz izvornu ispravu.

Ukoliko je prevod urađen u Srbiji, treba da bude legalizovan na isti način kao i originalni dokument. Na prevodu se overava potpis ovlašćenog prevodioca i otisak pečata, ukoliko ga koristi.

Legalizacijom prevoda potvrđuje se inostranim organima da je prevodilac iz Srbije, u skladu sa srpskim zakonodavstvom, zvanično ovlašćen za prevođenje na određeni jezik. (registrovani sudski prevodilac/tumač, ovlašćena agencija, prevodilački biro i sl.)

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.