Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Upis u matične knjige u Srbiji - sve što treba da znate

Kada želite da upišete kod matičara u matične knjige u Srbiji vaše dete koje je rođeno u inostranstvu ili brak koji je sklopljen u inostranstvu, ali i činjenicu o smrti, potrebno je pre svega da pripremite neophodne dokumente.

Izvode iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih iz stranih država morate pripremiti u skladu sa zahtevima matične službe u Srbiji.

APOSTIL ILI PUNA LEGALIZACIJA

Svi izvodi moraju biti propisno legalizovani (overeni ili pečatom Apostille ako je zemlja odakle dokument dolazi potpisnica Haške konvencije ili na dokumentu mora biti izvršena puna međunarodna overa (popularna puna legalizacija sa gomilom pečata overe).

Matična služba prihvata JEDINO dokumente koji su propisno legalizovani, odnosno, ako nemate Apostil ili punu međunarodnu overu, nećete ni moći da izvršite upis u matične knjige.

Naravno, takav, propisno overen dokument, mora biti i propisno preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača za dati jezik pre nego što ga odnesete u matičnu službu.

PREVOĐENJE NA SRPSKI JEZIK

Od 2011. godine, prema uputstvu Ministarstva pravde Republike Srbije Sektor za pravosuđe, a u skladu sa odredbama Zakona o matičnim knjigama, kojima je propisano da se činjenice rođenja, zaključenja braka i smrt nastale van teritorije Republike Srbije upisuju na osnovu izvoda iz matičnih knjiga inostranih organa.

Radi upisa u matične knjige na osnovu dokumenata nekog inostranog organa neophodno je da izvod inostranog organa bude preveden na srpski jezik, ĆIRILIČNIM PISMOM uz transkripciju (izgovor po Vuku) ličnih imena, naziva mesta u stranim državama i naziva stranih država.

Transkripcija podrazumeva prevođenje imena, prezimena, gradova i država tako da odgovaraju načinu na koji se to ime, prezime, grad ili država izgovaraju i pišu na srpskom jeziku.

Moja praksa, prilikom prevoda izvoda iz matičnih knjiga na srpski jezik, je da, uz prevod na srpski jezik, ćiriličnim pismom, uz obaveznu pravilnu transkripciju imena, prezimena, gradova ili država, u zagradi takođe navedem te podatke i u izvornom obliku na latinici (npr. Džon Stjuart iz Njujorka, država Njujork, SAD [John Stewart, New York, State of New York, USA]). Na taj način će službenicima u matičnoj službi biti apsolutno jasno kako se ime izgovara i kako se piše i moći će pravilno da ga unesu u matične knjige, a u zagradi će videti i izvorni oblik tih podataka.

Kada sve to lepo prevedete kod sudskog prevodioca, onda ste spremni da nosite dokumente kod matičara kako biste izvršili upis u matične knjige u Republici Srbiji.

Igor Ivkov, sudski tumač za engleski jezik u Novom Sadu prevodi sve dokumente u skladu sa visokim standardima za prevođenje. Budite sigurni da će svi dokumenti biti pažljivo prevedeni, a nakon toga detaljno provereni i usklađeni.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.