Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Stručan prevod na engleski - put do savršenog prevoda...

Prevođenje, bilo ono uz overu sa pečatom sudskog tumača ili bez overe, nije samo „puko prekucavanja teksta sa srpskog na engleski i obrnuto“ (prim. autora: Da, dobro ste pročitali – bilo je zahteva tipa: „Treba samo da mi se prekuca dokument na engleski jezik“). Nakon „prekucavanja“, sledi mukotrpan i vrlo precizan posao lekture i korekture – iščitavanja, usklađivanja i sličnog.

Naručioci i prevodilačke agencije u Zapadnoj Evropi s vremenom su naučili da očekuju određene standarde kvaliteta od pružaoca usluge prevoda, koji podrazumijevaju pažljivu izradu prevoda, obavezno lektorisanje (ponovno čitanje) prevedenog teksta sa svim potrebnim proverama, te završnu kontrolu.
 

Bitne tačke dobre prevodilačke prakse su:


Crno-bela provera (nema nikakvoga prihvatljivoga razloga za neispunjavanje nekoga od sledećih uslova)

 • celovitost – Da li je sve na svom mjestu? Da li je prevedeno sve Å¡to je bilo traženo?
 • pravilan prenos značenja – Da li je prevod tačan?
 • pravopis – Da li su imena i skraćenice tačno napisani? Da li je tekst proÅ¡ao računarsku proveru pravopisa?
 • brojevi - Da li su pravilno napisani? Da li su decimalne tačke i zarezi na odgovarajućem mestu?
 • prelom – Da li je onakav kakav je tražio naručilac i da li je u odgovarajućem programu?
 • pismo - Da li je tekst napisan pismom koje je naručilac tražio? Da li naručilac može odÅ¡tampati prevod sa svim dijakritičkim znacima i akcentima?

Siva provera (područja o kojima se može razgovarati s naručiocem ili možemo zadržati svoj lični stav i praksu)

 • terminologija – Da li ste koristili termine koje je naručilac zahtevao?
 • doslednost u terminologiji – Da li su koriÅ¡teni isti termini u celome tekstu? Da li ste pogledali preÄ‘aÅ¡nje prevode ili koristili referentne tekstove?
 • stil – Da li je tekst čitljiv?
 • registar - Odgovara li tekst svrsi kojoj je namenjen?


Komercijalne provere

 • poÅ¡tovanje zahteva naručioca – Da li ste izvrÅ¡ili sve Å¡ta je naručilac tražio?
 • isporuka – Da li je pravovremena? U kom obliku naručilac želi da dobije tekst?
 • cena – Da li je onakva kako je dogovorena? Da li ste poÅ¡tovali uslove obračuna?
 • profesionalno pristupanje nejasnoćama u tekstu - Nemojte nagaÄ‘ati odgovor, ili se nadati, nego pitajte! Zamolite naručioca za pomoć ili odluku.
 • odnos prema naručiocu - Pokažite iskrenu volju za ispunjavanje potreba naručioca od prvoga njegovog pitanja do reÅ¡avanja samog problema ili nejasnoće. ObaveÅ¡tavajte naručioca - pravovremena informacija je presudna, posebno ako postoje problemi s isporukom ili cenom.
 • provera virusa – Da li ste proverili da prevod u elektronskom obliku ne sadrži viruse?

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.