Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Šta je CERTIFIED COPY?

Kad treba neki obrazac popuniti i uz to dostaviti dokumente, često se ljudi sreću sa terminom CERTIFIED COPY Naravno, jako je bitno da uradimo tačno što se traži od nas, pa merimo i odmeravamo po sto puta, a nikako da presečemo.

Da odmah razrešimo misteriju

CERTIFIED COPY je fotokopija originalnog dokumenta sa overom, odnosno potvrdom da je to tačna i verodostojna kopija originalnog dokumenta koju je napravilo ovlašćeno lice, odnosno organ. Takva overa NE POTVRĐUJE DA JE ORIGINALNI DOKUMENT ISTINIT, VEĆ SAMO DA SE RADI O OVERENOJ KOPIJI TOG DOKUMENTA.

To je najlakši način da se dobije kopija, odnosno dodatni primerak originalnog dokumenta. Overena kopija se može upotrebiti da se dostavi zvaničnim, državnim organima, ali i za privredne, odnosno poslovne svrhe. Na taj način se izbegava da se daju važni dokumenti u originalu, jer se ti originalni dokumenti ne mogu izgubiti ili oštetiti. Da ne bih nabrajao, u suštini, možete napraviti overenu kopiju bilo kog dokumenta.

Overa kopije kod javnog beležnika

O ovome sam pisao ranije OVDE, al ajd još jedared da rezimiram najvažnije elemente:

Ne morate ići na više mesta, sve rešite na jednom mestu i nema potrebe da posebno zakazujete kod javnog beležnika kada su u pitanju overe fotokopija dokumenata:

Šta morate poneti sa sobom:

a) originalni dokument koji ćete im samo dati na uvid i koji će oni isfotokopirati i fotokopiju će spremiti za overu

b) dokument za identifikaciju ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu. Ako je lice po punomoći, obavezno doneti originalnu punomoć koju će javni beležnik zadržati. Ako se potpisuje za maloletno lice, obavezno doneti originalni izvod iz matične knjige rođenih za to maloletno lice.

*Kada je u pitanju strano lice i ne zna srpski jezik, obavezno je prisustvo sudskog tumača. Overavanje po dokumentu uz prisustvo sudskog prevodioca se uvećava za 1800 dinara* i to se plaća javnom beležniku u skladu sa Javnobeležničkom tarifom, a sudskom prevodiocu plaćate posebno.

Cena je 360 dinara* po strani. Kompletan tarifnik se nalazi ovde (a tarifni broj 10 se konkretno tiče overe fotokopija). Javnih beležnika u Novom Sadu ima desetak, a njihov spisak sa adresama i kontaktima se nalazi na ovom linku.

Overa kopije u sudu ili u opštini

U gradovima i opštinama za koje nisu imenovani javni beležnici overu vrše osnovni sudovi, sudske jedinice, kao i prijemne kancelarije osnovnih sudova,odnosno opštinske uprave sve do imenovanja javnih beležnika za tu konkretnu opštinu.

I ovde morate poneti iste dokumente

a) originalni dokument koji ćete im samo dati na uvid i koji će oni isfotokopirati i fotokopiju će spremiti za overu

b) dokument za identifikaciju ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu. Ako je lice po punomoći, obavezno doneti originalnu punomoć. Ako se potpisuje za maloletno lice, obavezno doneti originalni izvod iz matične knjige rođenih za to maloletno lice.

Pa to je sve na srpskom, a meni treba za inostranstvo

Javni beležnik sastavlja javnobeležničke isprave na srpskom jeziku kao službenom jeziku, ćiriličkim pismom, a na područjima one jedinice lokalne samouprave gde je u službenoj upotrebi i jezik i pismo nacionalne manjine, javnobeležničke isprave se sastavljaju na srpskom jeziku ćiriličkim pismom ili na jeziku i pismu nacionalne manjine ili na oba jezika i pisma, u skladu sa zahtevom stranke.

Ako strankene razumeju jezik na kojem je isprava sastavljena, isprava mora da sadrži klauzulu potpisanu od strane stranke da im je sadržina isprave bila u celosti prevedena.

Ukoliko želite da vam sudski prevodilac za engleski jezik prevede dokument na engleski, a zemlja ili institucija gde idete traže od vas da im priložite/pošaljete overenu fotokopiju tog dokumenta, prvo uradite overu pa onda tu overenu fotokopiju odnesite na prevod. Jer ako uradite obrnuto imaćete prevod originalnog dokumenta, ali bez prevoda teksta overe koji se nalazi na overenoj fotokopiji. Razmislite: šta će strancu značiti tekst overe na srpskom jeziku koji nije preveden, kao i prevod sudskog tumača koji nije u skladu sa overenom kopijom (neće biti prevoda teksta overe).

Sudski tumač za engleski jezik u Novom Sadu prevodi sve dokumente u skladu sa visokim standardima za prevođenje. Budite sigurni da će svi dokumenti biti pažljivo prevedeni, a nakon toga detaljno provereni i usklađeni.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.

*NAPOMENA: Iznosi taksi i naknada su bili važeći na dan objavljivanja teksta, te vas molim da svakako to proverite kod zvanične institucije, zbog čestih izmena u visinama taksi i naknada.