Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Overa potpisa kod javnog beležnika

Sada kada smo se već uigrali sa javnim beležnicima, ljudi (u većini slučajeva) znaju da overavanje potpisa na dokumentima (saglasnostima, izjavama, punomoćjima) mogu/moraju da obave kod javnog beležnika. Jeste da se desi da bude gužva, ali relativno brzo ide.

Overe potpisa na saglasnostima roditelja za dete, potvrdama, izjavama, punomoćjima, ugovorima o kupovini i prodaji automobila, brisovnim dozvolama i sličnim dokumenatima su potrebne kada želite da ostvarite neko svoje pravo pred institucijama u zemlji ili u inostranstvu.

Ovo je objašnjenje u 3 jednostavna koraka za overu potpisa (na primeru Novog Sada):

1. Odete, odnosno zakažete kod javnog beležnika termin za overu potpisa na vašem dokumentu.

2. Taksu plaćate kod javnog beležnika, lično, bez odlaska u poštu ili banku (dobićete fiskalni račun za uslugu overe).

Javnih beležnika u Novom Sadu ima desetak, a njihov spisak sa adresama i kontaktima se nalazi na ovom linku. Cena je za FIZIČKA LICA je 360,00 dinara* po primerku i potpisu, a za PRAVNA LICA 1.260,00 dinara* po primerku i potpisu. Kompletan tarifnik se nalazi ovde.

3. Sada ste spremni za overu. Ponesite sa sobom:

a) originalni dokument na kome je potrebno izvršiti overu potpisa (onoliko primeraka koliko vam treba, ali imajte na umu da jedan primerak mora ostati kod javnog beležnika)

b) (i) FIZIČKA LICA: dokument za identifikaciju ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu. Ako se potpisuje za maloletno lice, izvod iz matične knjige rođenih za dete. Ako je u pitanju lice po punomoći, obavezno poneti originalnu punomoć koju će javni beležnik zadržati.

(ii) PRAVNA LICA: izvod ili rešenje iz APR-a ili drugog registra, originalna dokumentacija o registraciji i pečat.

*U slučaju da strano lice potpisuje i da ne zna srpski jezik, obavezno je prisustvo sudskog tumača, odnosno sudskog prevodioca. Iznos javnobeležničke takse za overavanje potpisa uz prisustvo prevodioca se uvećava za 1.800,00 dinara*.

I to je to. Posle toga imate propisno overeni potpis na dokumentu i to je važeći pravni instrument koji možete dalje koristi.

Ukoliko Vam je dokument potreban za inostranstvo, nakon overe potpisa kod notara, morate ići da vam sudski tumač prevede dokument. Prvo uradite overu potpisa pa onda taj dokument odnesite na prevod. Ako uradite obrnuto imaćete prevod originalnog dokumenta ali bez prevoda teksta overe javnog beležnika koji se nalazi na overenoj fotokopiji. Razmislite: šta će strancu značiti tekst overe na srpskom jeziku koji nije preveden, kao i prevod sudskog tumača koji nije u skladu sa overenom kopijom (neće biti prevoda teksta overe).

Sudski tumač za engleski jezik u Novom Sadu prevodi sve dokumente u skladu sa visokim standardima za prevođenje. Budite sigurni da će svi dokumenti biti pažljivo prevedeni, a nakon toga detaljno provereni i usklađeni.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedIn, Facebook ili Twitter.

*NAPOMENA: Iznosi taksi i naknade su bili važeći na dan objavljivanja teksta, te vas molim da svakako to proverite, zbog čestih izmena u visinama taksi i naknada.