Sudski tumač za engleski jezik
stručan, brz i povoljan

Pozovite da se dogovorimo:

063 / 629 641

SMS

E-mail

Apostil overa izvoda iz matičnih knjiga iz Amerike

Kada želite da upišete kod matičara u matične knjige u Srbiji vaše dete koje je rođeno u inostranstvu ili brak koji je sklopljen u inostranstvu, ali i činjenicu o smrti, potrebno je pre svega da pripremite neophodne dokumente i overite ih na odgovarajući način u Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno u saveznoj državi odakle je sam dokument.

Naravno ovo se odnosi i na ostale dokumente koji su potrebni u pravnom prometu u Republici Srbiji – odnosno za dokumente koji se podnose državnim organima.

APOSTIL (Apostille) ?!?

Svi zvanični dokumenti iz Sjedinjenih Američkih Država moraju biti propisno legalizovani/overeni međunarodnom overom Apostille pošto su i Srbija i Sjedinjene Američke Države potpisnici Haške konvencije.

Overom javne isprave potvrđuje se verodostojnost potpisa lica koje je dokument potpisalo kao i verodostojnost pečata stavljenog na dokument.

OVERAVA SEISKLJUČIVO IZVORNI, ORIGINALNI DOKUMENT I OVERA SE VRŠI ISKLJUČIVO U AMERICI, U SAVEZNOJ DRŽAVI ODAKLE JE DOKUMENT (Nije moguće izvršiti overu Apostilom niti u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji niti bilo gde drugde).

Overa u skladu sa Haškom konvencijom vrši se na SAMOM originalnom dokumentu.

Obrazac potvrde posebno je propisan Haškom konvencijom i izrađen jeu formi posebne stranice koja se spaja sa originalnim dokumentom i na koju se upisuju odgovarajući podaci („Apostille“). Tim obrascem se potvrđuje verodostojnost potpisa, svojstvo potpisnika dokumenta i istinitost pečata ili žiga na dokumentu.

Potpis i pečat na potvrdi Apostille oslobođeni su bilo kakve dalje overe i tako overen dokument je podoban za upotrebu u svim državama potpisnicama Haške konvencije.

KO IZDAJE APOSTIL U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA?

Apostil u Americi izdaje državni sekretar odgovarajuće savezne države (Secretary of State). Državni sekretar je nadležan za te poslove u svakoj saveznoj državi, a na sajtu Nacionalnog udruženja državnih sekretara (National Association of Secretaries of State) je potanko objašnjeno šta i kako je potrebno kao i LINK ka državnom sekretaru za svaku saveznu državu. Slične vrlo detaljne informacije se nalaze i na sajtu Haške konferencije.

Državni sekretari su zaduženi za izdavanje Apostille overe i potpisuju i stavljaju pečat na Apostil i spajaju sam obrazac Apostila sa javnim dokumentom za koji se potvrđuje verodostojnost.

Naravno, ne morate ići direktno tamo da biste dobili Apostil, u većini saveznih država dokumente možete poslati poštom i sve rešiti na taj način, ali, pre slanja, pogledajte konkretna uputstva za državu iz koje vam je Apostil potreban. Takođe, postoje i agencije koje vrše uslugu apostiliranja dokumenata za klijente.

Matična služba u Republici Srbiji prihvata JEDINO dokumente koji su propisno legalizovani, odnosno, ako nemate Apostil na vašem izvodu ili drugom javnom dokumentu, nećete ni moći da izvršite upis u odgovarajuću evidenciju, odnosno nećete moći da koristite dokumente u pravnom prometu u Srbiji.

PREVOĐENJE NA SRPSKI JEZIK

Naravno, takav, propisno overen dokument, mora biti i propisno preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača za engleski jezik pre nego što ga podnesete državnim organima.

Kada su u pitanju izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, od 2011. godine, prema uputstvu Ministarstva pravde Republike Srbije – Sektor za pravosuđe, a u skladu sa odredbama Zakona o matičnim knjigama, kojima je propisano da se činjenice rođenja, zaključenja braka i smrt nastale van teritorije Republike Srbije upisuju na osnovu izvoda iz matičnih knjiga inostranih organa.

Radi upisa u matične knjige na osnovu dokumenata nekog inostranog organa neophodno je da izvod inostranog organa bude preveden na srpski jezik, ĆIRILIČNIM PISMOM uz transkripciju („izgovor po Vuku“) ličnih imena, naziva mesta u stranim državama i naziva stranih država.

Transkripcija podrazumeva prevođenje imena, prezimena, gradova i država tako da odgovaraju načinu na koji se to ime, prezime, grad ili država izgovaraju i pišu na srpskom jeziku.

Moja praksa, prilikom prevoda izvoda iz matičnih knjiga na srpski jezik, je da, uz prevod na srpski jezik, ćiriličnim pismom, uz obaveznu pravilnu transkripciju imena, prezimena, gradova ili država, u zagradi takođe navedem te podatke i u izvornom obliku na latinici (npr. Džon Stjuart iz Njujorka, država Njujork[John Stewart, New York, NY]). Na taj način će službenicima u matičnoj službi biti apsolutno jasno kako se ime izgovara i kako se piše i moći će pravilno da ga unesu u matične knjige, a u zagradi će videti i izvorni oblik tih podataka.

 

Sudski tumač za engleski jezik u Novom Sadu prevodi sve dokumente u skladu sa visokim standardima za prevođenje. Budite sigurni da će svi dokumenti biti pažljivo prevedeni, a nakon toga detaljno provereni i usklađeni.

Pratite blog Sudskog tumača za engleski jezik i pročitajte sve ono što vas može interesovati o prevodu, prevođenju, administrativnom procesu u vezi sa prevođenjem, kao i vedrijoj strani prevoda.

Za više informacija o prevodu na engleski jezik posetite www.SudskiTumacNS.com ili pratite Sudskog tumača za engleski jezik na društvenim mrežama LinkedInFacebook ili Twitter.


Podelite ovaj tekst sa drugima